Juridische kwalificatie van een waarschuwing op grond van de Wet aanpak woonoverlast: wel of niet (gelijk te stellen met) een besluit?

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) heeft zich in de uitspraak van 13 maart 2024 uitgelaten over de juridische kwalificatie van een waarschuwing die de burgemeester van de gemeente Rijswijk (burgemeester) heeft gegeven in verband met woonoverlast (ECLI:NL:RVS:2024:1054). Moet deze waarschuwing aangemerkt worden als of gelijkgesteld worden met een besluit in de…

Lees meer

Niet-ontvankelijkheid van het hoger beroep door misbruik van recht: recht op schadevergoeding bij overschrijding van de redelijke termijn?

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) is in de uitspraak van 27 december 2023 (ECLI:NL:RVS:2023:4724) ingegaan op de relatie tussen de situatie dat het hoger beroep niet-ontvankelijk moet worden verklaard wegens misbruik van recht en de situatie dat de redelijke termijn is overschreden als gevolg waarvan moet worden bezien of recht bestaat…

Lees meer

Rechtbank Midden-Nederland: wijze van behandeling van Woo-verzoeken wijzigt niet ten aanzien van de Wob

In rechtsprocedures inzake verzoeken op grond van de Wet open overheid (Woo) komt het regelmatig voor dat onenigheid bestaat over de vraag of onder het bestuursorgaan toch meer documenten berusten die openbaar gemaakt moeten worden. Zo ook in een zaak waarover de rechtbank Midden-Nederland zich op 4 september 2023 heeft uitgesproken (ECLI:NL:RBMNE:2023:4652). Uitgangspunten ten tijde…

Lees meer

Afdelingsjurisprudentie: wanneer is (geen) sprake van een Woo-verzoek?

Met de Wet open overheid (Woo), die op 1 mei 2022 in werking is getreden ter opvolging van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), is een belangrijke stap gezet naar een transparante(re) overheid. De Woo regelt dat iedereen mag vragen om openbaarmaking van informatie die zich bij de overheid bevindt. Niet elk verzoek om informatie…

Lees meer

Openbaarmaking van (proces)stukken uit civiele procesdossiers in het kader van de Woo

Niet alleen burgers, maar ook bestuursorganen kunnen civiele rechtsprocedures hebben lopen. Om die reden kunnen zij als procespartij beschikken over verscheidene stukken die onderdeel uitmaken van het civiele procesdossier. Stel dat het bestuursorgaan op grond van de Wet open overheid (Woo) wordt verzocht om openbaarmaking van (proces)stukken uit een civielrechtelijk procesdossier, hoe dient er dan…

Lees meer

Analyse recente uitspraken sluiting panden

Slot op pand, blauwe deur

Wij geven regelmatig juridisch advies aan gemeenten wanneer zij voornemens zijn om een pand te sluiten naar aanleiding van het aantreffen van onregelmatigheden tijdens bestuurlijke controles. Meestal zijn deze onregelmatigheden het aantreffen van drugs, of drugs gerelateerde zaken. In die gevallen kan de burgemeester besluiten om een pand (voor enige tijd) te sluiten. Voorafgaand aan…

Lees meer

Opvallende veranderingen door nieuwe Wet open overheid

Per 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. De Woo vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Met de implementatie van de Woo beoogd men een meer open, actieve en transparante houding van de overheid te bevorderen. Met dit doel brengt de Woo een aantal nieuwe verplichtingen en veranderingen met…

Lees meer

Belangrijke vereisten bij het opleggen van meerdere lasten onder dwangsom

Op 2 maart jl. deed de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak ten nadele van het college van burgemeester en wethouders van Landgraaf. Het college van B&W legde twee afzonderlijke lasten onder dwangsom op, maar deze werden bij de rechtbank én in hoger beroep als onvoldoende duidelijk en concreet geformuleerd bevonden. Besluiten dienen…

Lees meer

Bestuursorgaan neemt onbevoegd besluit, want burgemeester had exclusieve bevoegdheid: hoe los je dat op?

In dit blog nemen we een recente uitspraak als voorbeeld om de vraag te beantwoorden hoe een onbevoegd opgelegde herstelsanctie toch rechtsgeldig kan worden. Het betreft een uitspraak in hoger beroep door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State op 9 februari 2022 (ECLI:NL:RVS:2022:400). Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Zaanstad (college…

Lees meer

Meer bestuursrecht bij medewerkingsplicht!

Een ieder is verplicht medewerking te verlenen aan de toezichthouder, dit heet de medewerkingsplicht. Als een toezichthouder geen medewerking krijgt tijdens de uitvoering van zijn wettelijke taken en deze wel nodig heeft, dan kan de toezichthouder medewerking vorderen. Zelf medewerking afdwingen was echter niet mogelijk voor maart 2021. Enkel een aangifte bij het Openbaar Ministerie…

Lees meer