Openbaarmaking van (proces)stukken uit civiele procesdossiers in het kader van de Woo

Niet alleen burgers, maar ook bestuursorganen kunnen civiele rechtsprocedures hebben lopen. Om die reden kunnen zij als procespartij beschikken over verscheidene stukken die onderdeel uitmaken van het civiele procesdossier. Stel dat het bestuursorgaan op grond van de Wet open overheid (Woo) wordt verzocht om openbaarmaking van (proces)stukken uit een civielrechtelijk procesdossier, hoe dient er dan gehandeld te worden? Wij zullen u hieronder uitleggen hoe dit in de wet is geregeld.

De verhouding tussen de Woo als algemeen openbaarmakingsregime en bijzondere openbaarmakingsregimes

De gedachte achter de Woo is dat deze als algemeen openbaarmakingsregime wijkt voor bijzondere openbaarmakingsregimes. Dit heeft zijn weerslag gevonden in artikel 8.8 van de Woo en de bijbehorende bijlage. De in artikel 8.8 van de Woo opgesomde artikelen (kortgezegd de bepalingen over actieve en passieve openbaarmaking en de uitzonderingen daarop) gelden niet voor informatie waarvoor een ander openbaarmakingsregime dan dat van de Woo geldt. Deze openbaarmakingsregimes zijn opgesomd in de bijlage bij artikel 8.8 van de Woo. Informatie die dus onder deze openbaarmakingsregimes valt, kan niet op grond van de Woo openbaar worden gemaakt. In dat geval prevaleren de bijzondere openbaarmakingsregimes boven de Woo.

Artikel 29 Rv als bijzonder openbaarmakingsregime

Zo is in de bijlage artikel 29 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) genoemd met de zinsnede ‘voor zover bij het bestuursorgaan berustende documenten zijn opgesteld als processtuk’. Uit artikel 29 Rv volgt kortgezegd dat een ieder op verzoek een afschrift van het vonnis, het arrest of de beschikking krijgt van de griffier en dat andere tot het civiele procesdossier behorende stukken niet worden verstrekt. De benoeming van dit artikel in de bijlage gevolgd door bovengenoemde zinsnede impliceert dat processtukken, oftewel stukken die uitsluitend met het oog op de procedure zijn vervaardigd (bijvoorbeeld de dagvaarding of de conclusie van antwoord), onder het openbaarmakingsregime van artikel 29 Rv vallen en niet openbaar gemaakt kunnen worden op grond van de Woo. Voor andere stukken die niet als processtuk zijn opgesteld maar wel onderdeel uitmaken van het procesdossier, heeft te gelden dat deze binnen het bereik van de Woo vallen.

Heeft u advies nodig bij de behandeling van bij u binnengekomen Woo-verzoeken? Neem dan gerust contact op met een van onze juristen.

Op de hoogte blijven?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief! Dan zorgen wij ervoor dat u op de hoogte blijft van de belangrijkste ontwikkelingen binnen onze expertises.