Afdelingsjurisprudentie: wanneer is (geen) sprake van een Woo-verzoek?

Met de Wet open overheid (Woo), die op 1 mei 2022 in werking is getreden ter opvolging van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), is een belangrijke stap gezet naar een transparante(re) overheid. De Woo regelt dat iedereen mag vragen om openbaarmaking van informatie die zich bij de overheid bevindt. Niet elk verzoek om informatie valt echter aan te merken als een Woo-verzoek. Er bestaan uitzonderingen. Zo kwam dit ook aan de orde in de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) van 19 juli 2023 (ECLI:NL:RVS:2023:2775).

Wat was er aan de hand?

De verzoeker was belanghebbende in een zaak over een handhavingsverzoek. Omdat de verzoeker zich niet kon vinden in het verslag van de hoorzitting, heeft hij de Commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Tholen onder verwijzing naar de Wob verzocht om verstrekking van alle door de gemeente aangeleverde documenten en een kopie van de audio-opname van de hoorzitting. Deze uitspraak heeft nota bene nog betrekking op een verzoek op grond van de Wob, thans de Woo.

Kwalificatie van het informatieverzoek

De hoofdregel is dat wanneer iemand met een beroep op de Woo een verzoek om informatie vervat in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid tot een bestuursorgaan richt, zo’n verzoek een Woo-verzoek is. Echter, uit de inhoud van het verzoek kan blijken dat de verzoeker niet heeft beoogd een Woo-verzoek in te dienen. Dan is zo’n verzoek geen Woo-verzoek. Dit is bijvoorbeeld het geval als wordt verzocht om informatie in een procedure waarin de verzoeker belanghebbende is.

De zinsnede ‘in een procedure’ is hierbij niet beperkt tot (het horen door en het advies van de commissie in het kader van) de bezwaarprocedure, maar loopt door in de beroepsprocedure totdat de beslissing op het handhavingsverzoek onherroepelijk is. Dat is in de onderhavige zaak niet het geval. Het verzoek in kwestie is dus geen Wob-verzoek.

Heeft u advies nodig bij de behandeling van bij u binnengekomen Woo-verzoeken? Neem dan gerust contact op met een van onze juristen.

Op de hoogte blijven?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief! Dan zorgen wij ervoor dat u op de hoogte blijft van de belangrijkste ontwikkelingen binnen onze expertises.