Juridische kwalificatie van een waarschuwing op grond van de Wet aanpak woonoverlast: wel of niet (gelijk te stellen met) een besluit?

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) heeft zich in de uitspraak van 13 maart 2024 uitgelaten over de juridische kwalificatie van een waarschuwing die de burgemeester van de gemeente Rijswijk (burgemeester) heeft gegeven in verband met woonoverlast (ECLI:NL:RVS:2024:1054). Moet deze waarschuwing aangemerkt worden als of gelijkgesteld worden met een besluit in de…

Lees meer

Grens tussen toezicht en opsporing: binnentreden van bedrijfspand door toezichthouder en politie tezamen (on)rechtmatig?

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft zich in de uitspraak van 29 december 2023 uitgelaten over de rechtmatigheid van het binnentreden van een bedrijfspand door de toezichthouder en politie tijdens een integrale controle van de gemeente (ECLI:NL:GHARL:2023:11009). Had de politie grond om tegelijkertijd met de toezichthouder mee naar binnen te gaan? Wat was er aan de hand?…

Lees meer

Tijdsverloop tussen de overtreding en daadwerkelijke toepassing van bestuursdwang op grond van artikel 13b van de Opiumwet: van betekenis voor de noodzakelijkheid in het kader van de evenredigheidstoets?

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) heeft zich in de uitspraak van 31 januari 2024 gebogen over de vraag of de burgemeester van Roermond een saunaclub mocht sluiten op grond van artikel 13b van de Opiumwet (ECLI:NL:RVS:2024:374). Wat de sluiting bijzonder maakt, is dat deze ruim twee jaar na constatering van de…

Lees meer

Niet-ontvankelijkheid van het hoger beroep door misbruik van recht: recht op schadevergoeding bij overschrijding van de redelijke termijn?

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) is in de uitspraak van 27 december 2023 (ECLI:NL:RVS:2023:4724) ingegaan op de relatie tussen de situatie dat het hoger beroep niet-ontvankelijk moet worden verklaard wegens misbruik van recht en de situatie dat de redelijke termijn is overschreden als gevolg waarvan moet worden bezien of recht bestaat…

Lees meer

Ontheffing van het verbod in de Opiumwet voor de teelt en export van cannabis: de voorwaarden voor het verlenen en de relatie tot Europees recht uitgelegd door de Afdeling

In de uitspraak van 29 november 2023 (ECLI:NL:RVS:2023:4414) is de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) ingegaan op het telen en exporteren van cannabis voor medicinale doeleinden. Dit zijn verboden handelingen op grond van de Opiumwet. Opvallend aan deze uitspraak is dat de Afdeling stap voor stap uitlegt waarom in dit geval terecht…

Lees meer

Woo-invoeringstoets: aanbevelingen ter verbetering van het Woo-proces

Op 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur vervangen door de Wet open overheid (Woo). Nu, een jaar na inwerkingtreding van de Woo, is een invoeringstoets uitgevoerd om te evalueren wat nog nodig is voor het goed functioneren van de Woo. De Woo-invoeringstoets is op 7 december 2023 aangeboden aan de Tweede Kamer…

Lees meer

Fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!

Namens Ius Publicum wensen wij iedereen fijne feestdagen en een voorspoedig 2024. Wij bedanken iedereen voor de prettige en succesvolle samenwerkingen. In het nieuwe jaar staan wij uiteraard weer voor u klaar!

Lees meer

Afdelingsjurisprudentie over overtrederschap in verband met nalaten en de vrije keuze van bestuursorganen bij de toepassing van herstelsancties

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) heeft in de uitspraak van 8 november 2023 (ECLI:NL:RVS:2023:4142) twee lasten onder dwangsom beoordeeld die door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland (college) zijn opgelegd. Hierbij heeft de Afdeling gekeken naar de vraag of appellant gekwalificeerd kan worden als overtreder. In een…

Lees meer

Wetsvoorstel tot uitbreiding van de sluitingsbevoegdheid van burgemeesters ex artikel 174a van de Gemeentewet: inwerkingtreding in zicht

Op 4 oktober 2022 heeft de minister van Justitie en Veiligheid een wetsvoorstel ingediend tot uitbreiding van de sluitingsbevoegdheid van burgemeesters ex artikel 174a van de Gemeentewet. De praktijk wees immers uit dat deze bevoegdheid ontoereikend was om de openbare orde adequaat te handhaven (zie onze eerdere blogpost). In deze blogpost zal worden ingegaan op…

Lees meer

Evenredigheidstoets door de Afdeling ten aanzien van besluiten genomen op grond van artikel 13b van de Opiumwet

In twee zaken waarin de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: Afdeling) uitspraak heeft gedaan op 25 oktober 2023 heeft zij een evenredigheidstoets uitgevoerd (ECLI:NL:RVS:2023:3938 en ECLI:NL:RVS:2023:3950). Hierbij ging het om besluiten die waren genomen op grond van artikel 13b van de Opiumwet. Opmerkelijk is echter dat de uitkomsten van de evenredigheidstoets uiteenlopend…

Lees meer